Varování vládě ČR před energetickou a následně sociálně-ekonomickou katastrofou

Think tank Realistická energetika a ekologie vyzývá novou vládu premiéra Petra Fialy k rozhodným akcím v energetice v zájmu zajištění národní bezpečnosti a zachování prosperity země.

 

Vláda České republiky, které je pod tlakem do značné míry iracionální, ideologicky motivované a časově i obsahově vystupňované dekarbonizační politiky Evropské unie v čele s Německem, by měla vyhlásit nouzovou situaci v energetice.

 

Vyzýváme vládu, aby

  1. vyhlásila elektrickou energii za veřejný statek; elektrická energie není běžnou komoditou, ale podmínkou fungování naší vyspělé technologické civilizace. Jen tak je možné zamezit, aby v Česku za příznivé ceny vyráběná elektřina se pod vlivem tzv. volného trhu stávala cenově nedostupnou a devastovala ekonomiku českých podniků a domácností. Lokální či omezeně regionální obchodování s elektřinou je dlouhodobé řešení energetické chudoby namísto poskytování mnohamiliardové a pro státní rozpočet neúnosně dlouhé pomoci stále většímu okruhu domácností i podniků. Je to v zájmu energetické i národní bezpečnosti republiky;
  2. turbulentní vývoj cen energie s důrazem na elektřinu omezila a v dlouhodobém měřítku zastavila a zvrátila tím, že bude stabilizovat dostupnou českou zdrojovou základnu. Proto je potřeba zásadně reformovat systém obchodu EU ETS a přidat se tak k aktivitě Polské republiky a získat pro to další spojence v EU;
  3. okamžitě zastavila projednávání dokumentů Fit for 55, dokud v souladu s výzvou Senátu vláda nevypracuje detailní studie dopadů včetně analýzy rizik. Již nyní je však mj. na prudce rostoucích cenách energie zřejmé, že pro ČR a jiné nové členské země EU je řada navrhovaných opatření s ohledem na jejich životní úroveň i reálné příjmy nepřijatelná a hrozí těžce narušit sociálně- ekonomickou i politickou situaci a zvýšit tlak na rozbití Evropské unie;
  4. se vrátila ke stále platné aktualizované verzi Státní energetické koncepce a závěrům vládní Uhelné komise, která stanovily, že stávající české domácí uhelné zdroje se budou odstavovat v časovém souladu se spouštěním nových jaderných zdrojů. Investice do jaderných zdrojů, jež mají tvořit dominanci v energetickém mixu ČR, jsou mj. na základě vysokých cen a stoupající spotřeby elektřiny v případě rovných podmínek pro všechny nízkoemisní zdroje návratnou a vysoce ziskovou investicí. Vyzýváme, aby vláda spolu s ostatnímu členskými státy zajistila skutečně reálné podmínky pro zařazení zemního plynu a jádra do taxonomie.
  5. znovu získala 100% státní kontrolu nad společností ČEZ odpovědnou za 80 % tuzemské energetiky a mohla tak reálně naplňovat strategii energetické bezpečnosti ČR, soběstačnosti ve výrobě elektřiny a v její cenové dostupnosti pro české podniky a domácnosti;
  6. pro další budování energetického mixu a výstavbu energetických zdrojů v ČR si kladla za podmínku jejich stabilní fungování také v nejobtížnějších, převážně v zimních povětrnostních podmínkách a přizpůsobila tomu i budoucí tarifní politiku. Česká republika jako země s největším podílem průmyslu na tvorbě HDP potřebuje stejně jako domácnosti garanci stabilní, bezpečné a cenově dostupné elektřiny 24 hodin denně a 365 dní v roce.

V Praze dne 4. ledna 2022

První červencový kritický dopis na adresu politiky Green Deal, který think tank Realistická energetika a ekologie napsal 1. místopředsedovi Evropské komise Fransi Timmermansovi v polovině července, nepochybně zasáhl svým obsahem, protože spolek postupně obdržel na tento dopis tři odpovědi. Nicméně jejich společných jmenovatelem je trvání na této ideologii a naprosto zcestné interpretaci jejích důsledků.

V dopise z 20. října spolek mj. napsal: Už od léta jsme nejen v České republice svědky exploze cen elektřiny a také cen zemního plynu, který ruský režim prezidenta Putina velmi dovedně využívá pro realizaci svých geopolitických zájmů. Jestliže Evropská komise nyní odhaduje, že až třetina obyvatel EU může trpět energetickou chudobou a bude potřebovat sociální pomoc, tak pro nové členské státy ze střední a východní Evropy může mít zásadní dopad až na 4/5 obyvatel. Také je třeba odmítnout zavádějící výraz „energetická chudoba“. Prudký růst cen elektřiny se totiž posléze promítne do všech sfér ekonomiky a života společnosti a zaviní rychlé celkové zchudnutí podstatné části obyvatelstva a propad ekonomiky.

Celý dopis naleznete zde v české verzi a zde v anglické verzi.

První červencový kritický dopis na adresu politiky Green Deal, který think tank Realistická energetika a ekologie napsal 1. místopředsedovi Evropské komise Fransi Timmermansovi v polovině července, nepochybně zasáhl svým obsahem, protože spolek postupně obdržel na tento dopis tři odpovědi. Nicméně jejich společných jmenovatelem je trvání na této ideologii a naprosto zcestné interpretaci jejích důsledků.

V dopise z 20. října spolek mj. napsal: Už od léta jsme nejen v České republice svědky exploze cen elektřiny a také cen zemního plynu, který ruský režim prezidenta Putina velmi dovedně využívá pro realizaci svých geopolitických zájmů. Jestliže Evropská komise nyní odhaduje, že až třetina obyvatel EU může trpět energetickou chudobou a bude potřebovat sociální pomoc, tak pro nové členské státy ze střední a východní Evropy může mít zásadní dopad až na 4/5 obyvatel. Také je třeba odmítnout zavádějící výraz „energetická chudoba“. Prudký růst cen elektřiny se totiž posléze promítne do všech sfér ekonomiky a života společnosti a zaviní rychlé celkové zchudnutí podstatné části obyvatelstva a propad ekonomiky.

Celý dopis naleznete zde v české verzi a zde v anglické verzi.

Planeta není pokusný králík

Realistická energetika a ekologie

Myšlenky člověka mohou být hluboké, přesto však zcela nesmyslné! (Nikola Tesla) Žádný dobrý nápad nesmí zapadnout, žádný hloupý nápad nesmí projít.

Realistická energetika a ekologie

Myšlenky člověka mohou být hluboké, přesto však zcela nesmyslné! (Nikola Tesla)
Žádný dobrý nápad nesmí zapadnout, žádný hloupý nápad nesmí projít.

O nás

Jsme antilobbistický spolek nezávislých osob, jejichž cílem je zabránit ekonomickým a ekologickým škodám, hrozícím z přijímání nerealistických, neuvážlivých, nedomyšlených a ekonomicky chybných řešení, odporujících přírodním zákonům a aktuálnímu vědeckému poznání.

Každý problém a každý návrh na jeho řešení analyzovat metodou kritického myšlení komplexně a ve všech vzájemných souvislostech ekologických, technických, energetických a ekonomických interakcí.

Zakladatelé spolku

Ing. JAROSLAV ČÍŽEK

Vysoká škola báňská Ostrava
Bezpečnostní inženýrství

Čím jsem starší, tím víc oceňuji záběr tohoto oboru. Matematika, fyzika, chemie, stavby, stroje, teplo, voda, taktika a dokonce i základy správního práva.

RNDr. VLADIMÍR WAGNER CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK
Jaderná fyzika

Pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži a přednáší na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.
Byl členem tzv. Druhé Pačesovy komise.

Prof. Ing. JAN MACEK, DrSc.

Fakulta strojní ČVUT Praha
1986 titul docent, 1993 titul profesor

Od roku 1991 vede Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel. 1997 až 2000 děkan fakulty strojní ČVUT, od roku 2006 proděkan pro vědu a výzkum.

Členové spolku

František Hrdlička

prof.Ing. Milan Apetaur, DrSc.

Zaměstnání: ÚVMV Praha, TATRA Kopřivnice, FS ČVUT Praha, ROSS Roudnice, FVTM UJEP Ústí n.L. Obor: Vývoj a konstrukce automobilů. Dynamika automobilů. Spolková činnost: ČAS, FISITA (prezident Kongresu Praha 1996, FISITA Gold Meda 2010)
František Hrdlička

Ing. Matyáš Baloun

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor národní hospodářství. Jeho diplomová práce byla zaměřena na národohospodářské souvislosti těžby hnědého uhlí v ČSR. Jeho cílem je, aby nastavení energetické politiky a ekologie dávalo smysl i z ekonomického pohledu.

Ing. Václav Fialka

Jsem absolvent ČVTU FS v oboru tepelné a jaderné energetické zařízení. Celou svou profesní kariéru pracuji v energetice. V současné době jako vedoucí odboru péče o majetek Energotrans, a.s (elektrárna Mělník). Vzhledem k dění ve společnosti jsem přesvědčen o potřebnosti takovéhoto spolku.

Ing. Tomáš Foldyna

Programátor s malými přestávkami již od roku 1993. Tato práce znamená neustále se učit něco nového a stále si navzdory odpracovaným létům připadat jako nezkušený junior. Energetiku považuje za maximálně zajímavý obor s množstvím otevřených možností pro analýzu, zpracování dat a simulace.

Mgr. Jan Horáček, dr. és sc.

Fyzik plazmatu v Akademii věd. Pracuji na vývoji principů termojaderné elektrárny, jehož cílem je ITER. K dosažení uhlíkové neutrality v ČR považuji za klíčové směřovat k energetice, která by měla dominovat zdroji jadernými, doplněná obnovitelnými jen trochu kvůli jejich závislosti na počasí.
František Hrdlička

Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

Patří k zakládajícím členům České komory autorizovaných techniků a inženýrů. V současnosti působí jako předseda Dozorčí rady Komory.
více

Od roku 1994 je členem ASME USA. Je zástupcem ČVUT v českém výboru FEANI a předsedou správní rady Technologická platforma udržitelná energetika. Je členem komitétu FBC Mezinárodní energetické agentury. Působil jako člen Poradního výboru pro jadernou bezpečnost Státního ústavu pro jadernou bezpečnost a jako místopředseda Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR. Je členem VR ČVUT, je členem národního výboru Udržitelná energetika. Je členem vědeckého výboru VGB Power Tech

Mgr. Jiří Kovalovský

Renesanční environmentalista, vzděláním evoluční biolog a fyziolog. Rád by svým dílem přispěl k zachování bohatosti života, i skrze udržitelnou energetiku. Obdivovatel krásy a pravdy poznání. Oslovuje ho porozumění systémovým souvislostem.
František Hrdlička

Ing. Jiří Marek

Po absolvování FJFI ČVUT spojil svoji profesní kariéru na ČEZu s rozvojem jaderné energetiky a problematikou radioaktivních odpadů. Byl předsedou dozorčí rady ČEZ a jako poradce ministra se podílel na ustavení SÚJB i na tvorbě energetické politiky. Jako konzultant se věnuje převážně popularizaci jaderné energetiky a pořádání mezinárodních i specializovaných odborných konferencí a fór. Od prosince 2014 je presidentem spolku Jaderní veteráni.
František Hrdlička

Ing. Bohumil Mareš,Ph.D.

Vedoucí Centra vozidel udržitelné mobility na Fakultě strojní, ČVUT v Praze. Profesním cílem je přispět k udržení “vlády” zdravého rozumu pro plánování směrů dalšího technického rozvoje a ke smysluplnému využívání energetických zdrojů.
František Hrdlička

Stanislav Mikeska

Vystudovaný elektromechanik, s dlouhodobou praxí v energetice ve výstavbě , servisu a provozu plynovodů, šachet a elektráren. Od 1990 podnikání v servisu VN a VVN. Studie solidifikace uranových clusterů, dekontaminace , 5 spolupublikací  v RCC, nyní aplikace a využitelnosti LNG v energetice

ing. Josef Morkus, CSc

Strojní inženýr, cca 20 let v Ústavu pro výzkum motorových vozidel, pak v oboru kolejových vozidel v ČKD a Siemens, nyní odborný asistent v Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel FS ČVUT v Praze.  Zabývá se hybridními a elektrickými pohony automobilů.
František Hrdlička

doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D.

Vystudoval VŠSE v Plzni obor elektroenergetika, v kterém na ZČU v Plzni rovněž získal doktorát a posléze se habilitoval. V akademické činnosti pokračoval se zaměřením na analýzy dynamických soustav energetických systémů pomocí matematických simulačních výpočtů. Je členem mezinárodních odborných organizací a výborů konferencí. V současné době pracuje jako vedoucí Katedry elektroenergetiky ZČU v Plzni.
František Hrdlička

Prof.Ing.Pavel Noskievič, CSc

Odborné zaměření: výzkum spalovacích procesů v ohništích, energetická efektivita, spalovací systémy. Působil v GAČR (technické vědy), byl děkanem Strojní fakulty VŠB, člen 2. Pačesovy komise, člen vědeckých rad VŠb, VUT, ředitel Výzkumného energetického centra, expert MPO, řešitel výzkumných projektů
František Hrdlička

Ing. Zdeněk Pistora, CSc.

Absolvent ČVUT – FEL, obor přenos a rozvod. Disertace 1990 na téma zásobování městských oblastí a spolehlivost. 1993-1996 člen Představenstva ČEZ, zodpovědný za projekt synchronního propojení CENTREL – UCPTE (tehdejsí). Občasná publikační činnost v časopisech (CZ, UA)

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

Vystudoval biologii, chemii na Přírodovědecké fakultě UK Praha, pracoval v Botanickém ústavu AVČR, od roku 1998 zakladatel a ředitel společnosti ENKI. Zabývá se úlohou vegetace v distribuci sluneční energie oběhu vody a klimatu. Autor c. 200 vědeckých prací. Přednáší na univerzitách v ČR a zahraničí.

Ing. Vojtěch Razima

Zakladatel a ředitel watchdog organizace Kverulant.org o.p.s.
více

Po studiu Střední průmyslové školy strojní v Pelhřimově (1983–1987) pokračoval na Fakultě strojní ČVUT v Praze, obor spalovací motory (1987–1992) a posléze na Bankovním institutu v Praze (1994–1996). Angažoval se v Sametové revoluci v Praze. V letech 1992–1997 byl zpravodajským důstojníkem Bezpečnostní informační služby a důstojník Služby pro odhalování korupce (SPOK). Následujících 5 let pracoval jako konzultant ve společnosti Deloitte a v letech 2001–2003 zastával pozici bezpečnostního ředitele Komerční banky. Roky 2003–2006 strávil jako ředitel divize a člen představenstva společnosti Škoda Praha. Leta 2006–2009 strávil poradenskou a konzultační činností, až v roce 2009 založil watchdog organizaci Kverulant.org o.p.s. a ujal se jejího řízení.

František Hrdlička

Ing. Pavel Rybka

Vystudoval jsem na ČVUT obor ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. Před 30 lety jsem dělal diplomku na téma “Model vazeb mezi národním důchodem, demografií a energetikou”. Dnes se za podstatnou část textu stydím, ale už za socíku jsem se seznámil s prací Jay W. Forrestera a Římského klubu.

PhDr. Milan Smutný

Mluvčí think tanku je absolventem bohemistiky a germanistiky na FFUK Praha a postgraduálního MBA studia ekonomiky a managementu, dnes konzultant mj. v autoprůmyslu, působil jako zahraniční zpravodaj, šéfredaktor a ředitel ČTK, tiskový mluvčí Škoda Auto a společnosti AAA AUTO, šéf komunikace Středočeského kraje, ředitel odboru komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR či člen vrcholového vedení největší ruské automobilky Avtovaz/Lada většinově vlastněné skupinou Renault/Nissan.
František Hrdlička

RNDr. Milan Šálek, Ph.D.

Meteorolog a programátor, nyní v oblasti služeb pro energetiku a se zkušenostmi ze zahraniční meteorologické služby. Uznávající klimatickou změnu, ale skeptický k jednostranné interpretaci její příčiny a důsledků, zejména v oblasti nebezpečných povětrnostních jevů.

Ing. Jan Vondráš

Energetický analytik a konzultant, na počátku profesní kariéry v 1990-91  absolvoval stáž ve firmě Shell Research Petroleum v UK, později krátce i na Universitě v Cambridge. V roce 1998 spoluzakladatel analytické a informační společnosti v energetice Invicta BOHEMICA, jejímž je od roku 1999 ředitelem
František Hrdlička

Ing. Josef Zbořil

Důchodce, sobě šéfem i flákačem. Polymerní chemik (VŠCHT Pardubice), duší papírák – od 1968 v JIP Větřní technolog OTR zpracování papíru po generálního ředitele (1990 až 1997), president ACPP. 1996 – 2014 představenstvo SP ČR, 2004 – 2015 člen EHSV Brusel – průmyslová změna environment & energo.
František Hrdlička

Dr. Ing. Václav Zoul

Po několikaleté (50let) praxe v ČKD jako výzkumný pracovník a 16 ti leté praxi v podobné činnosti v Německu nyní lektor zabývající se dynamikou strojů, převážně poháněcích soustrojí vozidel a lodí.

Stanoviska

Spolek realistů zaslal výzvu vládě ČR k naléhavým akcím v energetice

Ve své tříkrálové výzvě think tank Realistická energetika a ekologie varoval vládu ČR, že prohlubování současné energetické krize může vést k devastaci rozpočtů a budoucnosti českých podniků a domácností. Energetickou krizi tedy nelze dlouhodobě a systémově řešit nějakými "zelenými žebračenkami", subvencemi nebo daňovými úlevami.

Za drahou elektřinu může německá Energiewende

Nejčtenější český zpravodajský portál Seznam Zprávy zveřejnil 22. října komentář členů spolku Realistická energetika a ekologie Milan Smutného a Jana Vondráše o příčinách prudkého vzrůstu cen energie v Česku.

Naivní zelená radost nad energetickou propastí

Člen a mluvčí spolku Realistická energetika a ekologie Milan Smutný zveřejnil 15. 7. na nejčtenějším tuzemské zpravodajském portále Seznam Zprávy svůj komentář. Mj. v něm konstatoval:

Aktuality

Experti na semináři v Senátu Parlamentu ČR varovali před chaotickým ukončováním stabilních karbonových zdrojů nenahrazených včas jadernými

Experti na semináři v Senátu Parlamentu ČR varovali před chaotickým ukončováním stabilních karbonových zdrojů nenahrazených včas jadernými

Senát Parlamentu České republiky uspořádal 30. září 2021 ve svém zasedacím sále odborný seminář na téma, zda nový klimatický program Evropské unie Fit for 55 je příležitostí či hrozbou.

Česko-ruská krize akcentovala požadavek strategické soběstačnosti, bezpečnosti a dlouhodobé stability tuzemské energetiky

Česko-ruská krize akcentovala požadavek strategické soběstačnosti, bezpečnosti a dlouhodobé stability tuzemské energetiky

Nezávislý neziskový think-tank Realistická energetika a ekologie zveřejnil prohlášení k současné česko-ruské krizi. Vyzval v něm politiky, aby se rozhodli se západními partnery postavit silnou jadernou energetiku a tím zajistit energetickou nezávislost, bezpečnost a stabilitu České republiky.

Výzva ministru Brabcovi

Výzva ministru Brabcovi

Pokud by byly letos v létě aplikovány emisní limity, kterými v případě rtuti (Hg) Česká republika ještě zpřísnila normy stanovené Evropskou unií, tak by musela okamžitě ukončit činnost tak velká kapacita výroby elektřiny z uhlí, že by to ohrozilo celkovou stabilitu elektrizační soustavy České republiky.  

Naše texty

Nepohodlná realita energie – dražba slibů

Některá rozvinutá světová společenství jsou dnes posedlá představou, že dokážeme odstoupením od fosilních paliv a přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku zabránit změnám klimatu, o nichž část společnosti předpokládá, že jsou zapříčiněny lidskou činností. Jakkoliv ke změnám klimatu dochází, věrohodné potvrzení antropogenních vlivů a jejich rozsahu chybí, jsou to jen dohady, založené na pochybných modelech.

Energiewende v ČR opravdu nechtějme

Oteplování do roku 2050 zastavit nejde, změny klimatu jsou nevratné a jsou dominantně způsobené fosilními palivy. Současně ale bohužel nelze postavit energetiku jen na obnovitelných zdrojích (OZE) závislých na počasí a denní době. Bez jaderné nebo fosilní nelze udržet civilizaci v chodu. Měli bychom mnohem více hledat nefosilní energetické zdroje a akumulace.

Více čísel, méně ideologie (memorandum)

Prostřednictvím tohoto memoranda bychom rádi oslovili všechny nezávislé odborníky, kteří chtějí přispět ke kultivaci a větší racionalitě debaty o klimatických změnách a nutné reakci společnosti na tyto změny. Chtěli bychom totiž vrátit tuto debatu do racionální roviny a zbavit jí, jak se to děje dnes, různých ideologických předsudků a zcela nereálných předpokladů.

Norské pokrytectví a neekologická elektrická auta

S počátkem ledna se vždy vyrojí statistiky o výsledcích za uplynulý rok. A protože jedním z fackovacích panáků tzv. nové zelené politiky Evropské unie se staly v důsledku skandálu Dieselgate osobní automobily, podívejme se na výsledky této branže, která dosud v Evropě dobře živila 14 milionů lidí přímo a další miliony nepřímo a byla tahounem inovací.

Zaujalo nás

Trvalá platnost jaderné eseje Andreje Sacharova

Před 45 lety se nad významem jaderné energetiky v kontextu ekonomické a politické svobody zamyslel jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob, ruský jaderný fyzik, mj. otec sovětské vodíkové pumy, spoluautor termojaderné fúze tokamak, ale také inspirátor smlouvy o zastavení jaderných zkoušek a politiky jaderného odzbrojení, později pronásledovaný sovětský disident, obránce lidských práv a nositel Nobelovy ceny míru Andrej Sacharov.

Andrej Sacharov: JADERNÁ ENERGETIKA A SVOBODA ZÁPADU

Svou jadernou esej napsal sovětský jaderný fyzik a disident Andrej Sacharov v Moskvě v roce 1977 a o její publikaci na Západě se postaral na jaře 1978 jeho přítel, český disident a jaderný fyzik František Janouch.

Jak jsou ve skutečnosti „obnovitelné“ větrné elektrárny

Na platformě Youtube je zveřejněn krátký film v projektu Insider News s komentářem, který líčí, jak firma Veolia v zakázce energetické společnosti GE Renewable Energy v americkém státě Louisiana v USA poprvé tímto způsobem takto likviduje zastaralé obří lopatky větrných elektráren.

Ekonomka Švihlíková zanalyzovala vývoj na trhu s plynem

Ekonomka Ilona Švihlíková v časopise Argument zanalyzovala poslední vývoj na trhu s plynem, který vedl k obrovskému růstu ceny této komodity. Jak v závěru svého článku konstatuje, „EU může svou závislost na zemním plynu z dovozu snížit několika způsoby. Je to odchod od Zeleného údělu a pokračování v těžbě uhlí.

Solární panely je třeba začít recyklovat, než nás zavalí

S odkazem na studii Matthewa Daviese, technologa z univerzity ve Swansea, zveřejnil portál Ekolist alarmující článek, že svět vůbec nemá vyřešenou recyklaci solárních panelů, na nichž řada vyspělých zemí Západu staví svou dekarbonizační strategii přechodem na tzv. obnovitelné zdroje, hlavně ze slunce a větru.

Milan Smutný bloguje o nové zelené vládní koalici v Berlíně

Milan Smutný uveřejnil svůj další blog na zpravodajském portále idnes.cz. Jak v něm konstatoval, i když nejvíce hlasů dostali ve volbách sociální demokraté SPD a budou mít také kancléře, skutečnými vítězi nové vládní koalice bude strana Zelených.

Kontakt

 

Ing. Jaroslav Čížek
420 603 546 596

info@realisticka.cz

mluvčí
PhDr. Milan Smutný
+420 736 676 345

milan.smutny@seznam.cz