Senát Parlamentu České republiky uspořádal 30. září 2021 ve svém zasedacím sále odborný seminář na téma, zda nový klimatický program Evropské unie Fit for 55 je příležitostí či hrozbou. Po úvodním vystoupení předsedy Senátu Miloš Vystrčila se vedení semináře ujal senátor Zdeněk Nytra. Pro vedení Senátu je posouzení rizik nového projektu mimořádně závažné, protože Česká republika se má k projektu Evropské komise vyjádřit do začátku listopadu. Existují závažné pochybnosti, zda to vládní aparát s ohledem na předvolební kampaň zvládne, o již nefunkční Poslanecké sněmovně ani nemluvě. Záběry semináře byly pro Senát mimořádně důležité.

V úvodu semináře vystoupili zástupci Klimatické koalice, její členka Jitka Martínková, vedoucí Klimatýmu AMO Tomáš Jungwirth a předseda Komory obnovitelných zdrojů energie (OZE) Štěpán Chalupa. Z úst přesvědčených zastánců alarmistické klimatické politiky ražené Evropskou komisí i řadou politiků členských zemí zazněla obhajoba požadavků, aby EU splnila cíl klimatické neutrality do roku 2050. Podíl OZE se má podle projektu Fit for 55 v ČR zvýšit ze 16 % na 29 %. Výroky klimatických aktivistů obsahovaly tvrzení, že „rychlé ukončení spalování uhlí pro výrobu elektrické energie přináší socio-ekonomické benefity. Vede k vysoké přidané hodnotě, umožní předejít negativním dopadům rostoucí ceny emisní povolenky a otevře cestu k tvorbě tisíců pracovních míst.“ Ovšem jak přiznali, požadované výsledky nelze dosáhnout bez „změny spotřebitelského chování, pokud jde o jídlo, cestování, bydlení“, i když obnovitelné zdroje „s přehledem dokážou nahradit uhelné elektrárny“.

Až na dočasně ještě přítomného Štěpána Chalupu členové Klimatické koalice odešli po svých vystoupeních ze semináře a vlastně se vyhnuli naléhavým otázkám, které vyjádřili jak další experti ve svých vystoupeních, tak další přítomní specialisté. Velmi aktivní byli zástupci think tanku Realistická energetika a ekologie (REAE), a to jak při prezentacích, tak při diskusi.

Přednášky s prezentací (viz přílohy) přednesli prof. František Hrdlička z ČVUT, člen REAE (zásobování elektřinou a teplem), ing. Zdeněk Pistora, člen REAE (problematika distribuce a přenosu energie), prof. Vladimír Slivka z VŠB-TUO (surovinová bezpečnost), prof. Vladimír Kočí z VŠCHT (tematika odstraňování odpadu a recyklace), europoslanec Alexandr Vondra (bezpečností souvislosti projektu Fit for 55), doc. Ilona Švihlíková z VŠO (ekonomické souvislosti politiky klimatické změny). Karel Vinkler, ředitel sekce Strategie ČEPS, a.s., hovořil o dopadech nových klimatických změn na požadavky zajištění stability přenosové sítě. Předseda Teplárenského sdružení ČR ing. Jan Hájek ve své prezentaci poukázal na možnost nahradit uhlí technologiemi zemního plynu, i když upozornil na fakt, že tato změna si vyžádá obrovské náklady včetně dotací a také podstatné zdražení ceny energie ve spotřebitelských cenách.

Jednotným jmenovatelem vystoupení českých akademiků, vědců a pedagogů bylo varování před unáhleným a chaotickým odklonem od uhlí, k němuž dochází vinou spekulativního vývoje ceny emisních povolenek. Ten už se projevuje jak v prudkém zvýšení ceny elektřiny, tak v očekávaném zdražení ceny i tepla i elektřiny přechodem na problematický také emisní zemní plyn. V diskusi zazněl jasný názor, že společnost ČEZ a.s. vlastněná ze 70 % českým státem svou politikou odchodem od uhlí a plánem instalace kapacity 6 GW v nových slunečních elektrárnách vlastně zrušila platnou Státní energetickou koncepci. Tento vývoj ohrožuje sociálně-ekonomickou stabilitu ČR jako nejprůmyslovější země EU, která je odkázána na stabilní dodávky energie 24 hodin denně, 365 dní v roce. Účastníci semináře poukázali na skutečnost, že instalovaná kapacita tzv. obnovitelných zdrojů nemůže být zaměňována za jejich reálný výkon, kdy např. současná FVE kapacita 2,2 GW loni dodala jen 2,5 % z celkové výroby elektřiny v ČR, a o jen v letních měsících. Shrnutím byl závěr, že má-li se Česká republika reálně vzdát emisních karbonových zdrojů a splnit cíle klimatické politiky, pak to v podmínkách ČR s omezeným využitím OZE může zajistit jen výstavba nových jaderných zdrojů.

Audio záznam:

Prezentace:

Hájek_Klasická energetika v nových podmínkách

Hrdlička_SENÁT 2021_1

Chalupa_budoucnost je obnovitelná_predsednictvo210921

Jungwirth_Nízkouhlíkové Česko

Kočí_Cirkulární hospodaření a nakládání s odpady ve světle

Martínková_Evropský Green Deal a Fit For 55_ východiska (2)

Pistora-Prezentace Senát 2021-09-30

Slivka_Prezentace senát

Švihlíková – Ekonomické souvislosti zelené tranzice

Vinkler_Prezentace ČEPS na seminář Senátu ČR 30.09.3021