Prostřednictvím tohoto memoranda bychom rádi oslovili všechny nezávislé odborníky, kteří chtějí přispět ke kultivaci a větší racionalitě debaty o klimatických změnách a nutné reakci společnosti na tyto změny. Chtěli bychom totiž vrátit tuto debatu do racionální roviny a zbavit jí, jak se to děje dnes, různých ideologických předsudků a zcela nereálných předpokladů.

Pokud chceme skutečně přispět k řešení problémů, spojených se změnou klimatu, musíme se striktně držet „čísel“ a respektovat fyzikální a další přírodní zákony, nikoliv tyto zákony popírat. V minulosti se totiž mnohokrát stávalo (a i dnes stává), že jsou na politické úrovni přijímána (možná v dobré víře) opatření, která místo očekávaných pozitivních změn přinášela ve vztahu člověka a jeho životního prostředí více škod než užitku. A to právě tím, že autoři těchto opatření někdy neuvažovali v intencích základních přírodních zákonů a nedomýšleli věci do souvislostí. I přes nepochybný pokrok v oblasti počítačových a dalších technologií je totiž jasné, že fyzikální a přírodní zákony stále platí a není možné na ně při plánování nutných změn v energetice a hospodářství zapomínat.

Ano, naším společným cílem musí být, aby činnost člověka nepřispívala k ničení planety a tedy i vlastního životního prostředí. Na druhou stranu musí naše plány vycházet z ověřených výpočtů a racionálních předpokladů. Přes velké proklamace totiž lze reálnost některých politických návrhů na zastavení klimatických změn vyvrátit naprosto jednoduchým výpočtem za použití papíru a tužky.  Právě proto bychom rádi vrátili „klimaticko-ekonomickou“ debatu do racionální roviny. Jinak budeme jen zbytečně ztrácet čas a prostředky diskusí nad opatřeními, založenými mnohem více na nereálných ideologických předpokladech než na vědeckých poznatcích. Memorandum by zároveň mělo vést k založení platformy, která bude účinnou protiváhou ke snaze určitých lobbistických skupin, snažících se zneužít boj proti klimatickým změnám k prosazení svých vlastních zájmů.

 

JAK SI TO PŘEDSTAVUJEME?

 

Život je ze své podstaty riskantní. Naším společným úkolem je minimalizovat rizika pomocí kompromisu. Kompromis vyžaduje zvážení výhod a nevýhod. K tomu je nutné číselné posouzení, jiná společná srovnávací základna neexistuje. Dosažení kompromisu je možné po ústupcích na každé ze stran. Kompromis vylučuje ideologicky vyhraněné přístupy. Číselné údaje se musí stále ověřovat a aktualizovat se zvážením spolehlivosti dat.

Je nutné jít k primárnímu zdroji dat, ne k opisovaným citacím. Jak se to spočítalo? Odkud se vzaly primární údaje? Byly zahrnuty všechny vlivy? Kam až sahá racionální „předběžná opatrnost“? Ve vědě se nehlasuje, to bychom jinak považovali Zemi stále za placatou.

Zvyšování obsahu oxidu uhličitého v atmosféře a nárůst teploty jsou měřitelnými, a tedy nezpochybnitelnými fakty, stejně jako skutečnost, že se v historii Země neustále opakují. Vzhledem k tomu, že i člověk je integrální součástí ekosystému, je rovněž neoddiskutovatelné, že na tento systém musí mít naše životy a chování vliv.  Lze tedy diskutovat pouze o tom, do jaké míry se na tomto negativním vývoji podílíme a zda je v našich silách tento vývoj nějak ovlivnit a negativní trendy zvrátit. I když je naděje pravděpodobně spíše malá, máme vůči budoucím generacím minimálně morální povinnost, abychom se tímto problémem seriózně zabývali.  Případné pokusy o řešení však musí respektovat přírodní zákony, vycházet z reality života a v žádném případě nesmí přispívat ke zhoršování současného vývoje.

Vycházíme z toho, že základním předpokladem k vyřešení čehokoliv je pravdivé popsání skutečnosti a respektování poznaných  zákonitostí. Chceme bez ideologie přispívat k ochraně životního prostředí i k udržení životní úrovně Čechů, potažmo Evropanů.

Dosavadní dlouholeté neúspěšné pokusy o vyřešení problému ukazují, že příčinou je zcela utopická víra v možné odtržení celosvětového hospodářského růstu od spotřeby energie.  Jde o fatální mystifikaci, protože lze dosáhnout pouze jednoho nebo druhého.  Daří-li se nám to např. na úrovni EU, není to důkazem platnosti v celosvětovém měřítku. Skutečnou příčinou tohoto lokálního úspěchu není nic jiného, než změna struktury ekonomiky – od výroby ke službám, od hutí k bankám, doprovázená vývozem energeticky a ekologicky náročné výroby do třetího světa.

Základním předpokladem k vyřešení čehokoliv je pravdivé popsání skutečnosti a respektování poznaných  zákonitostí.  V tomto případě si musíme si přiznat, že náš současný blahobyt je založen pouze na nadspotřebě a nadvýrobě. Jsou to pouze dvě strany jedné mince.

Chceme-li alespoň z části dosáhnout naplnění cílů udržitelného rozvoje 2015-2030, schválených summitem OSN v roce 2015, což je také podmínkou pro snížení tlaku na migraci způsobovanou chudobou, a současně eliminovat alespoň část emisí s tímto růstem zákonitě spojených, neobejde se to bez potřeby stále většího množství energie. Toto tvrzení vychází z platných fyzikálních zákonů, které známe i jako staré české přísloví, že bez práce nejsou koláče. Stačí si do tohoto přísloví dosadit definice práce a energie.

Veškerá dosavadní snažení v této oblasti jsou ukázkou toho, čemu se říká „přání otcem myšlenky,“ pokusem o vyřešení neexistující kvadratury kruhu, hledání podmínek pro sestrojení Perpetua mobile nebo vyvracení teorie relativity.

Již není žádný čas a prostor pro plýtvání energii a finančních zdrojů na nikam nevedoucí utopické pokusy o šetření energií nebo rádoby samospasitelné obnovitelné zdroje, které nám jinak budou zákonitě chybět na jiná potřebná a nezbytná opatření, jako je např. zajištění dostatku vody, zachování biodiverzity atd.

Snaha o zlepšení ochrany životního prostředí nemůže stát na jediném parametru. Jednostranná snaha může vést spíše k jeho poškozování. Každou technologii a cestu je třeba posuzovat komplexně, se všemi jejími pozitivy a negativy, je třeba využívat vějíře technologií v souladu s možnostmi v daném místě, vše je třeba posuzovat realisticky.

Planeta není pokusný králík, abychom na ní dělali pokusy, co všechno vydrží. Přestaňme se chovat jako neznalí snílci a všechny nápady na řešení posuzujme na opravdu odborné úrovni a ve všech souvislostech.  Žádný dobrý nápad nesmí uniknout, žádný špatný nesmí projít.

Budeme veřejnost a média upozorňovat na souvislosti, které stojí stranou pozornosti. Přestože tyto souvislosti mají nemalý, často dokonce rozhodující vliv na konečný výsledek lidské snahy, někteří lidé je ale odmítají vidět a připustit.

Budeme na tyto souvislosti upozorňovat politiky a státní úředníky, aby měli pro své rozhodování skutečně komplexní podklady a ne jen informace vyhovující pouze jedné zájmové skupině.

CO JE NAŠÍM CÍLEM?

Aby se o budoucnosti evropské energetiky i všech států v Evropské unii rozhodovalo na základě faktů a přírodních zákonů, nikoli na základě ideologie.

Kdo s naším přístupem souhlasíte, přidejte se k nám. Více hlav, více ví. Těšíme se na vás.