Varujeme vládu před brzkým deficitem energie zejména elektrické v kontextu předčasného zavírání uhelných zdrojů

Náš think-tank Realistická energetika a ekologie dnes zveřejnil další otevřený dopis vládě ČR, v němž navazuje na stanovisko z 26. února (viz příloha dnešního dopisu č. 1

(k nalezení zde), který ve stručné verzi vydaly Hospodářské noviny 26.2. 2021

Rostoucí tlak některých politiků a ekologických aktivistů v kombinaci se zničující cenou spekulativních emisních povolenek reálně přibližuje ekonomický zánik řady energetických uhelných zdrojů. Přispívá k tomu zásadně také nová „zelená“ strategie ČEZ, kterou tato většinově státní akciová společnost zveřejnila 20. května bez vědomí resortního ministra Karla Havlíčka i jeho odborného týmu. Nutno poznamenat, že koncepce ČEZ vlastně proměnila platnou Státní energetickou koncepci i platné závěry vládní Uhelné komise v cár papíru.

Otevřený dopis jsme vládě, politikům, hejtmanům a novinářům zaslali spolu s přílohou s transparentními grafy a vysvětlivkami, jak už do čtyř let bude chybět kritické množství elektřiny, bez jejíž stabilních dodávek 24/7/365 (bez ohledu na to zda svítí slunce či fouká vítr) je činnost českého průmyslu jako zásadního tvůrce HDP a exportu nemyslitelná.

Otevřený dopis s grafy najdete zde: zde.

Think-tank Realistická energetika a ekologie se kriticky vyjádřil k množícím se hlasům českých politiků i různých aktivistů, kteří se vyslovují pro to, aby hnědé uhlí už po roce 2033 nebylo využíváno pro českou energetiku a teplárenství. Nahradí ho tzv. obnovitelné zdroje? Ne. Nepravidelná produkce z obnovitelných zdrojů energie (OZE) závisících na klimatických podmínkách se totiž míjí s vrcholy poptávky spotřebitelů v nejexponovanějších chladných měsících roku. Do konce roku 2022 také kvůli přísným ekologickým normám skončí nebo bude zásadně omezena výroba řady uhelných elektráren s kapacitou 3600 MW. Pak už nebude kapacita na export elektřiny z ČR z emisních zdrojů a skončí tak dlouholetá debata o etičnosti tohoto vývozu.

Otevřený dopis jsme vládě, politikům, hejtmanům a novinářům zaslali spolu s přílohou s transparentními grafy a vysvětlivkami, jak už do čtyř let bude chybět kritické množství elektřiny, bez jejíž stabilních dodávek 24/7/365 (bez ohledu na to zda svítí slunce či fouká vítr) je činnost českého průmyslu jako zásadního tvůrce HDP a exportu nemyslitelná.

Otevřený dopis s grafy najdete zde: zde.

Planeta není pokusný králík

Realistická energetika a ekologie

Myšlenky člověka mohou být hluboké, přesto však zcela nesmyslné! (Nikola Tesla)
Žádný dobrý nápad nesmí zapadnout, žádný hloupý nápad nesmí projít.

Realistická energetika a ekologie

Myšlenky člověka mohou být hluboké, přesto však zcela nesmyslné! (Nikola Tesla)
Žádný dobrý nápad nesmí zapadnout, žádný hloupý nápad nesmí projít.

O nás

Jsme antilobbistický spolek nezávislých osob, jejichž cílem je zabránit ekonomickým a ekologickým škodám, hrozícím z přijímání nerealistických, neuvážlivých, nedomyšlených a ekonomicky chybných řešení, odporujících přírodním zákonům a aktuálnímu vědeckému poznání

Každý problém a každý návrh na jeho řešení analyzovat metodou kritického myšlení komplexně a ve všech vzájemných souvislostech ekologických, technických, energetických a ekonomických interakcí

Zakladatelé spolku

Ing. JAROSLAV ČÍŽEK

Vysoká škola báňská Ostrava
Bezpečnostní inženýrství

Čím jsem starší, tím víc oceňuji záběr tohoto oboru. Matematika, fyzika, chemie, stavby, stroje, teplo, voda, taktika a dokonce i základy správního práva.

RNDr. VLADIMÍR WAGNER CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK
Jaderná fyzika

Pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži a přednáší na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.
Byl členem tzv. Druhé Pačesovy komise.

Prof. Ing. JAN MACEK, DrSc.

Fakulta strojní ČVUT Praha
1986 titul docent, 1993 titul profesor

Od roku 1991 vede Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel. 1997 až 2000 děkan fakulty strojní ČVUT, od roku 2006 proděkan pro vědu a výzkum.

Členové spolku

PhDr. Milan Smutný

Absolvent bohemistiky a germanistiky na FF UK Praha, dnes konzultant zejména v automobilovém průmyslu, má za sebou práci jako redaktor, zahraniční zpravodaj, ředitel odboru a šéfredaktor ČTK, tiskový mluvčí Škoda Auto, ředitel komunikace Středočeského kraje  nebo   MPO ČR.

Ing. Tomáš Foldyna

Programátor s malými přestávkami již od roku 1993. Tato práce znamená neustále se učit něco nového a stále si navzdory odpracovaným létům připadat jako nezkušený junior. Energetiku považuje za maximálně zajímavý obor s množstvím otevřených možností pro analýzu, zpracování dat a simulace.

ing. Josef Morkus, CSc

Strojní inženýr, cca 20 let v Ústavu pro výzkum motorových vozidel, pak v oboru kolejových vozidel v ČKD a Siemens, nyní odborný asistent v Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel FS ČVUT v Praze.  Zabývá se hybridními a elektrickými pohony automobilů.

Ing. Vojtěch Razima

Zakladatel a ředitel watchdog organizace Kverulant.org o.p.s.

více

Po studiu Střední průmyslové školy strojní v Pelhřimově (1983–1987) pokračoval na Fakultě strojní ČVUT v Praze, obor spalovací motory (1987–1992) a posléze na Bankovním institutu v Praze (1994–1996). Angažoval se v Sametové revoluci v Praze. V letech 1992–1997 byl zpravodajským důstojníkem Bezpečnostní informační služby a důstojník Služby pro odhalování korupce (SPOK). Následujících 5 let pracoval jako konzultant ve společnosti Deloitte a v letech 2001–2003 zastával pozici bezpečnostního ředitele Komerční banky. Roky 2003–2006 strávil jako ředitel divize a člen představenstva společnosti Škoda Praha. Leta 2006–2009 strávil poradenskou a konzultační činností, až v roce 2009 založil watchdog organizaci Kverulant.org o.p.s. a ujal se jejího řízení.

Mgr. Jan Horáček, dr. és sc.

Fyzik plazmatu v Akademii věd. Pracuji na vývoji principů termojaderné elektrárny, jehož cílem je ITER. K dosažení uhlíkové neutrality v ČR považuji za klíčové směřovat k energetice, která by měla dominovat zdroji jadernými, doplněná obnovitelnými jen trochu kvůli jejich závislosti na počasí.

Mgr. Jiří Kovalovský

Renesanční environmentalista, vzděláním evoluční biolog a fyziolog. Rád by svým dílem přispěl k zachování bohatosti života, i skrze udržitelnou energetiku. Obdivovatel krásy a pravdy poznání. Oslovuje ho porozumění systémovým souvislostem.

Ing. Jan Vondráš

Energetický analytik a konzultant, na počátku profesní kariéry v 1990-91  absolvoval stáž ve firmě Shell Research Petroleum v UK, později krátce i na Universitě v Cambridge. V roce 1998 spoluzakladatel analytické a informační společnosti v energetice Invicta BOHEMICA, jejímž je od roku 1999 ředitelem

František Hrdlička

Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

Patří k zakládajícím členům České komory autorizovaných techniků a inženýrů. V současnosti působí jako předseda Dozorčí rady Komory.

více

Od roku 1994 je členem ASME USA. Je zástupcem ČVUT v českém výboru FEANI a předsedou správní rady Technologická platforma udržitelná energetika. Je členem komitétu FBC Mezinárodní energetické agentury. Působil jako člen Poradního výboru pro jadernou bezpečnost Státního ústavu pro jadernou bezpečnost a jako místopředseda Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR. Je členem VR ČVUT, je členem národního výboru Udržitelná energetika. Je členem vědeckého výboru VGB Power Tech

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

Vystudoval biologii, chemii na Přírodovědecké fakultě UK Praha, pracoval v Botanickém ústavu AVČR, od roku 1998 zakladatel a ředitel společnosti ENKI. Zabývá se úlohou vegetace v distribuci sluneční energie oběhu vody a klimatu. Autor c. 200 vědeckých prací. Přednáší na univerzitách v ČR a zahraničí.

František Hrdlička

doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D.

Vystudoval VŠSE v Plzni obor elektroenergetika, v kterém na ZČU v Plzni rovněž získal doktorát a posléze se habilitoval. V akademické činnosti pokračoval se zaměřením na analýzy dynamických soustav energetických systémů pomocí matematických simulačních výpočtů. Je členem mezinárodních odborných organizací a výborů konferencí. V současné době pracuje jako vedoucí Katedry elektroenergetiky ZČU v Plzni.

František Hrdlička

Ing. Jiří Marek

Po absolvování FJFI ČVUT spojil svoji profesní kariéru na ČEZu s rozvojem jaderné energetiky a problematikou radioaktivních odpadů. Byl předsedou dozorčí rady ČEZ a jako poradce ministra se podílel na ustavení SÚJB i na tvorbě energetické politiky. Jako konzultant se věnuje převážně popularizaci jaderné energetiky a pořádání mezinárodních i specializovaných odborných konferencí a fór. Od prosince 2014 je presidentem spolku Jaderní veteráni.

František Hrdlička

Prof.Ing.Pavel Noskievič, CSc

Odborné zaměření: výzkum spalovacích procesů v ohništích, energetická efektivita, spalovací systémy. Působil v GAČR (technické vědy), byl děkanem Strojní fakulty VŠB, člen 2. Pačesovy komise, člen vědeckých rad VŠb, VUT, ředitel Výzkumného energetického centra, expert MPO, řešitel výzkumných projektů

František Hrdlička

Stanislav Mikeska

Vystudovaný elektromechanik, s dlouhodobou praxí v energetice ve výstavbě , servisu a provozu plynovodů, šachet a elektráren. Od 1990 podnikání v servisu VN a VVN. Studie solidifikace uranových clusterů, dekontaminace , 5 spolupublikací  v RCC, nyní aplikace a využitelnosti LNG v energetice

František Hrdlička

Ing. Matyáš Baloun

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor národní hospodářství. Jeho diplomová práce byla zaměřena na národohospodářské souvislosti těžby hnědého uhlí v ČSR. Jeho cílem je, aby nastavení energetické politiky a ekologie dávalo smysl i z ekonomického pohledu.

František Hrdlička

prof.Ing. Milan Apetaur, DrSc.

Zaměstnání: ÚVMV Praha, TATRA Kopřivnice, FS ČVUT Praha, ROSS Roudnice, FVTM UJEP Ústí n.L. Obor: Vývoj a konstrukce automobilů. Dynamika automobilů. Spolková činnost: ČAS, FISITA (prezident Kongresu Praha 1996, FISITA Gold Meda 2010)

František Hrdlička

Ing. Josef Zbořil

Důchodce, sobě šéfem i flákačem. Polymerní chemik (VŠCHT Pardubice), duší papírák – od 1968 v JIP Větřní technolog OTR zpracování papíru po generálního ředitele (1990 až 1997), president ACPP. 1996 – 2014 představenstvo SP ČR, 2004 – 2015 člen EHSV Brusel – průmyslová změna environment & energo.

Aktuality

Česko-ruská krize akcentovala požadavek strategické soběstačnosti, bezpečnosti a dlouhodobé stability tuzemské energetiky

Česko-ruská krize akcentovala požadavek strategické soběstačnosti, bezpečnosti a dlouhodobé stability tuzemské energetiky

Nezávislý neziskový think-tank Realistická energetika a ekologie zveřejnil prohlášení k současné česko-ruské krizi. Vyzval v něm politiky, aby se rozhodli se západními partnery postavit silnou jadernou energetiku a tím zajistit energetickou nezávislost, bezpečnost a stabilitu České republiky.

Výzva ministru Brabcovi

Výzva ministru Brabcovi

Pokud by byly letos v létě aplikovány emisní limity, kterými v případě rtuti (Hg) Česká republika ještě zpřísnila normy stanovené Evropskou unií, tak by musela okamžitě ukončit činnost tak velká kapacita výroby elektřiny z uhlí, že by to ohrozilo celkovou stabilitu elektrizační soustavy České republiky.  

Nikde nezdražuje elektřina tak rychle jako v ČR. Je to důsledkem napojení na německou politiku „Energiewende“

Nikde nezdražuje elektřina tak rychle jako v ČR. Je to důsledkem napojení na německou politiku „Energiewende“

Tuzemské ceny elektřiny rostly za posledních pět let nejrychleji v Evropě. Češi hradí náklady za německou „Energiewende“, tedy za přechod na čistou energii. Česko je de facto součástí německé energetické soustavy a zdejším výrobcům nezbývá než kopírovat prodejní cenu na německém trhu.

Co je třeba vědět před uzavíráním uhelných elektráren?

Co je třeba vědět před uzavíráním uhelných elektráren?

Poslední události, které se staly v evropské přenosové soustavě ukazují, že odstavování stabilních jaderných a uhelných bloků bez náhrady vede ke zvýšení rizika ohrožení stability sítě a případně i vzniku blackoutu. Pokud si tuto hrozbu naši politici nedokáží uvědomit, může to vést nejen v naší energetické soustavě k velmi nebezpečnému vývoji.

Evropa byla od blackoutu 8. ledna 2021 jen sekundy. Bez ČR by to Rakousko nezvládlo

Evropa byla od blackoutu 8. ledna 2021 jen sekundy. Bez ČR by to Rakousko nezvládlo

Evropě totiž hrozil blackout, tedy masivní výpadek dodávek elektřiny. „Hrozba byla reálná, střední a západní Evropa měla opravdu nedostatek energie,“ řekl v Rozstřelu analytik Pavel Farkač. Střední a západní Evropa měla v tu chvíli nedostatek vlastní energie a spoléhala na dodávky z Balkánu převážně z uhelných elektráren. Tam však došlo k sérii poruch.

Naše texty

Reakce na rozhodnutí Uhelné komise

Závěry Uhelné komise, která doporučila Vládě ČR ukončit využívání uhlí v roce 2038 za podmínky realizace jejich náhrady, jsou podle spolku realistická energetika a ekologie realistické.

Výzva členům Uhelné komise

Vážení členové uhelné komise,
pokud na pátečním jednání budete stát před otázkou, který rok útlumu uhlí doporučit či zda vůbec nějaké doporučení učinit, vezměte v potaz následující fakta, která měla k dispozici 1. pracovní skupina, a je možné, že se ke všem z Vás nedostala.

Chybné doporučení Uhelné komise by mělo fatální následky

S velkou pravděpodobností zbývá už pouze pár desítek hodin do chvíle, kdy bude Uhelná komise hlasovat o finálním znění doporučení vládě ve věci útlumu těžby a spalování hnědého uhlí. Toto doporučení bude nejspíš obsahovat termín úplného útlumu a rovněž harmonogram, podle nějž by se ke zmíněnému phase-outu mělo směřovat.

Co dělat právě nyní v české energetice?

Prohlášení z. s. Realistická ekologie a energetika Blíží se doba odstavení německých jaderných elektráren a uzavření řady uhelných bloků u našich sousedů. Zároveň jedná naše uhelná komise o doporučených termínech a podmínkách zavírání uhelných elektráren u nás. V...

Zaujalo nás

Fantazie Mezinárodní energetické agentury o zelené energii je úsměvná

Chcete se zasmát? Mezinárodní energetická agentura vydala zprávu plnou legrace s velkolepým názvem: "Čistá nula do roku 2050: Cestovní mapa pro globální energetický systém". Přepracování globálního energetického systému. Panenko svatá! Níže uvádíme několik nejdůležitějších momentů z mnoha.

Plán IEA pro Čistou nulu je plný slepých uliček

Robert Bryce z portálu realclearenergy.org zveřejnil 25. května 2021 kritický komentář na zprávu Mezinárodní agentury pro energii (IEA), která si v ní nárokuje plán na dosažení "nulových" čistých emisí do roku 2050.

Vláda kašle na energetiku. A rozjíždí se velký dotační tanec

Portál Seznam Zprávy zveřejnil kritický komentář své šéfreportérky Zuzany Kubátové o tom, že vláda ČR nijak neřídí energetickou politiku země, jejíž klíčové uhelné zdroje se vinou vysoké ceny emisních povolenek dostávají pod ekonomický tlak neplánovitého dřívějšího uzavření.

Kontakt

Ing. Jaroslav Čížek
603 546 596

info@realisticka.cz